ابزار لیزری


ابزار لیزری ابزاری است که از لیزر برای اندازه گیری فاصله، زاویه، سطح، حجم و سایر مقادیر استفاده می کند. ابزارهای لیزری در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله:تراز لیزری،متر لیزری و غیره

زیرشاخه ها


  • نقطه زن لیزری

    یک نقطه زن لیزری یک ابزار اندازه گیری است که از لیزر برای ایجاد یک نقطه یا خط قابل مشاهده استفاده می کند. نقطه زن های لیزری در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله نقطه زن های لیزری تک نقطه ای، نقطه زن های لیزری خطی و نقطه زن های لیزری چند نقطه ای.

  • تراز لیزری

    تراز لیزری یک ابزار اندازه گیری است که از لیزر برای ایجاد خط یا نقطه تراز استفاده می کند. ترازهای لیزری در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله ترازهای لیزری خطی، ترازهای لیزری نقطه ای و ترازهای لیزری چند نقطه ای.

  • متر لیزری

    متر لیزری یک ابزار اندازه گیری است که از لیزر برای اندازه گیری فاصله استفاده می کند. مترهای لیزری در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله مترهای لیزری تک نقطه ای، مترهای لیزری خطی و مترهای لیزری چند نقطه ای.

فیلترهای فعال