تسمه دور متغیر استاندارد سری 70X20


لیست تسمه های دور متغیر استاندارد 70x20


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام دسته نوع سری طول میانی
70x20-1320-1415 دور متغیر استاندارد 70x20 1320
70x20-1400-1495 دور متغیر استاندارد 70x20 1400
70x20-1445-1540 دور متغیر استاندارد 70x20 1445
70x20-1500-1595 دور متغیر استاندارد 70x20 1500
70x20-1600-1695 دور متغیر استاندارد 70x20 1600
70x20-1700-1795 دور متغیر استاندارد 70x20 1700
70x20-1800-1895 دور متغیر استاندارد 70x20 1800
70x20-1900-1995 دور متغیر استاندارد 70x20 1900
70x20-2000-2095 دور متغیر استاندارد 70x20 2000
70x20-2120-2210 دور متغیر استاندارد 70x20 2120
70x20-2240-2330 دور متغیر استاندارد 70x20 2240
70x20-2360-2450 دور متغیر استاندارد 70x20 2360
70x20-2500-2590 دور متغیر استاندارد 70x20 2500
70x20-2800-2890 دور متغیر استاندارد 70x20 2800

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.