تسمه دور متغیر استاندارد سری 30X10


لیست تسمه های دور متغیر استاندارد 30x10


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام دسته نوع سری طول میانی
30x10-650-700 دور متغیر استاندارد 30x10 650
30x10-665-715 دور متغیر استاندارد 30x10 665
30x10-700-750 دور متغیر استاندارد 30x10 700
30x10-800-850 دور متغیر استاندارد 30x10 800
30x10-850-900 دور متغیر استاندارد 30x10 850
30x10-875-925 دور متغیر استاندارد 30x10 875
30x10-900-950 دور متغیر استاندارد 30x10 900
30x10-950-1000 دور متغیر استاندارد 30x10 950
30x10-1000-1050 دور متغیر استاندارد 30x10 1000
30x10-1035-1085 دور متغیر استاندارد 30x10 1035
30x10-1050-1100 دور متغیر استاندارد 30x10 1050
30x10-1120-1170 دور متغیر استاندارد 30x10 1120
30x10-1200-1250 دور متغیر استاندارد 30x10 1200
30x10-1320-1370 دور متغیر استاندارد 30x10 1320
30x10-1340-1390 دور متغیر استاندارد 30x10 1340
30x10-1500-1550 دور متغیر استاندارد 30x10 1500
30x10-1600-1650 دور متغیر استاندارد 30x10 1600

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.