تسمه دور متغیر استاندارد سری 17X5


لیست تسمه های دور متغیر استاندارد 17x5


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام دسته نوع سری طول میانی
17x15-W16P-450 دور متغیر استاندارد 17x5 450
17x15-W16P-500 دور متغیر استاندارد 17x5 500
17x15-W16P-560 دور متغیر استاندارد 17x5 560
17x15-W16P-600 دور متغیر استاندارد 17x5 600
17x15-W16P-630 دور متغیر استاندارد 17x5 630
17x15-W16P-710 دور متغیر استاندارد 17x5 710
17x15-W16P-800 دور متغیر استاندارد 17x5 800
17x15-W16P-900 دور متغیر استاندارد 17x5 900
17x15-W16P-1000 دور متغیر استاندارد 17x5 1000

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.