دسته بندی تسمه وی شکل استاندارد


جدول دسته بندی تسمه های وی شکل استاندارد


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه
3V وی شکل استاندارد 635 - 3555
5V وی شکل استاندارد 1270 - 9000
8V وی شکل استاندارد 2540 - 12700

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.