تسمه دور متغیر استاندارد سری 28X8


لیست تسمه های دور متغیر استاندارد 28x8


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام دسته نوع سری طول میانی
28x8-525-565 دور متغیر استاندارد 28x8 565
28x8-600-640 دور متغیر استاندارد 28x8 640
28x8-625-665 دور متغیر استاندارد 28x8 665
28x8-650-690 دور متغیر استاندارد 28x8 690
28x8-700-740 دور متغیر استاندارد 28x8 740
28x8-750-790 دور متغیر استاندارد 28x8 790
28x8-800-840 دور متغیر استاندارد 28x8 840
28x8-850-890 دور متغیر استاندارد 28x8 890
28x8-900-940 دور متغیر استاندارد 28x8 940
28x8-950-990 دور متغیر استاندارد 28x8 990
28x8-1000-1040 دور متغیر استاندارد 28x8 1040
28x8-1060-1100 دور متغیر استاندارد 28x8 1100
28x8-1120-1160 دور متغیر استاندارد 28x8 1160
28x8-1180-1220 دور متغیر استاندارد 28x8 1220
28x8-1250-1290 دور متغیر استاندارد 28x8 1290
28x8-1320-1360 دور متغیر استاندارد 28x8 1360
28x8-1400-1440 دور متغیر استاندارد 28x8 1440
28x8-1500-1540 دور متغیر استاندارد 28x8 1540
28x8-1600-1640 دور متغیر استاندارد 28x8 1640
28x8-1700-1740 دور متغیر استاندارد 28x8 1740

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.