لیست انواع تسمه های ماژولار


تسمه های نوار نقاله مدولار یا پلاستیکی به طور کامل از جنس پلاستیک بوده و به صورت قطعات ریز پلاستیکی مونتاژ می شود. سایز قطعات ریز استاندارد بوده و پس از مونتاژ شدن تسمه مدولار با طول و عرض استاندارد تولید می گردد. این تسمه ها در برابر ضربه مقاوم بوده و برای خطوط مواد بهداشتی و غذایی و اتوموبیل سازی مورد استفاده قرار می گیرد. قطعات ریز پلاستیکی با استفاده از پین یا قفل به یکدیگر مونتاژ می شوند.

سری M0800 (تسمه مستقیم)

M0885 Micropitch توری آبکش

M0870 Micropitch گریپ دار بزرگ

M0870 Micropitch بالا مسطح

M0863 Micropitch بالا مخروطی

M0873 Micropitch بدون لغزش

M0876 Micropitch بالا الماسی

M0863 Micropitch بالا مخروطی MTW

سری M1000 (تسمه مستقیم)

M1065 بالا مسطح های کلین

سری M1100 (تسمه مستقیم)

M1185 توری آبکش

سری M1200 (تسمه مستقیم)

M1220 گریپ دار بزرگ

M1230 توری آبکش

M1220_ActivXchange

M1280 توری آبکش

M1220 گریپ دار

M1220 بالا مسطح

M1280_ActivXchange

M1233 توری آبکش

M1234 بالا دکمه دار توری آبکش

M1233 توری آبکش گریپ دار

سری M2400 (تسمه مستقیم)

M2470 ActivXchange

M2480 ActivXchange

M2470 بالا مسطح

M2480 توری آبکش

M2423 بدون لغزش

M2472 سوراخ شده بالا مسطح

M2420 بالا مسطح

M2470 بالا مسطح MTW

M2420_ActivXchange

M2470 گریپ دار

سری M2500 (تسمه چرخشی)

M2540 بالا غلتک دار

M2540 چرخشی توری آبکش MTW

M2540 چرخشی توری آبکش

M2540 چرخشی گریپ دار

M2544 تنگ چرخشی

M2544 تنگ چرخشی MTW

M2544 گریپ دار

M2592 چرخشی کناره کشیده

سری M2500 (تسمه مستقیم)

M2511 Mesh Top

M2533 بالا غلتک دار

M2520 بالا غلتک دار

M2533 توری آبکش

M2510 بالا مسطح

M2514 بالا دکمه دار

M2516 بالا الماسی

M2533 گریپ دار

M2586 شیار بلند

M2533 توری آبکش MTW

M2520 گریپ دار

M2527 با برآمدگی خطی

M2520 بالا مسطح

M2533 توری آبکش HR

M2531 شیار بلند

سری M2500 special case (تسمه مستقیم)

M2585 توری آبکش

سری M2600 (تسمه مستقیم)

M2620 LBP

M2623 بدون لغزش

M2670_ActivXchange

M2670 بالا مسطح سنگین کار MTW

M2620 گریپ دار سنگین کار

M2620 بالا مسطح سنگین کار

M2670 بالا مسطح سنگین کار

M2670 گریپ دار

سری M2700 (تسمه چرخشی)

M2791 چرخشی توری آبکش MTW

M2960 سوپر های کلین

M2960 سوپر های کلین MTW

سری M3300 (تسمه چرخشی)

M3398 چرخشی توری آبکش CT

سری M3800 (تسمه چرخشی)

M3843 تنگ چرخشی

M3843 تنگ چرخشی گریپ دار

M3840 بالا غلتک دار

M3892 کناره کشیده

M3840 چرخشی توری آبکش

سری M5000 (تسمه مستقیم)

M5010 بالا مسطح

M5010 بالا غلتک دار

M5032 بالا غلتک دار

M5065 بالا مسطح

M5014 بالا دکمه دار

M5020 بالا مسطح سنگین کار

M5013 بالا مخروطی

M5033 بالا غلتک دار

M5085 توری آبکش

M5033 توری آبکش

M5064 بالا دکمه دار

M5023 بدون لغزش

M5067 با برآمدگی خطی

M5011 سوراخ شده بالا مسطح

M5021 سوراخ شده بالا مسطح

M5060 بالا مسطح

M5015 بالا مسطح

M5015 گریپ دار

M5032 توری آبکش سنگین کار

سری M5100 (تسمه مستقیم)

M5131 شیار بلند

M5182 بالا غلتک دار - 90

سری M5200 (تسمه چرخشی)

M5290 چرخشی توری آبکش

M5293 تنگ چرخشی

سری M5400 (تسمه مستقیم)

M5482 بالا غلتک دار

سری M6300 (تسمه مستقیم)

M6360 بالا مسطح

سری M6400 (تسمه مستقیم)

سسسسسسسسسسسسسس

M6423 بدون لغزش

M6420 بالا مسطح سنگین کار

M6425 بالا قرقره MTW

M6424 بدون لغزش سوراخ شده

RS چرخشی IS610/IS610GT/CT610

IS610-R

IS610 GT

CT610-R

RS چرخشی IS615

IS615-R

RS چرخشی IS620

IS620-R

RS چرخشی PR612

PR612 2.2

PR612 1.6

RS چرخشی PR620

PR620 SPS CT

PR620 SPS

PR620

PR620 TTR

RS چرخشی RS511/RS515

RS515

RS511

RS Straight 106

106 10 Mesh Top

106 FT

106 22 توری آبکش

106 RT

RS Straight 208

208 FT

208 RR

208 35 FG

RS Straight CC40

CC42

CC41

RS Straight F50

F54

F51

F53_Smart_Fit

F52_Smart_Fit

RS Straight FF620

FF620 MC

FF620 WR

FF620

RS Straight HDS605

HDS605_FT

HDS605_TT

RS Straight HDS610

HDS610 CVT

HDS610 FT

RS Straight HDS620

HDS620

HDSVT620

HDSCT620

HDSEZR620

RS Straight HDU620

HDU620 CT

HDU620 FT

HDU620 VT

HDUEZR620

RS Straight MB610

MB610 MTW

MB610

RS Straight MB620

MB620 TT

MB620 FT

MB620 VT

RS Straight SM605/CM605

SM605

CM605

SM605_GT

RS Straight SP615

SP615

RS Straight SP620/SE620

SP620

SE620

RS Straight ST610/VT610

ST610

VT610

RS Straight ST615/VT615

VT615

ST615