تسمه دور متغیر استاندارد سری 37X10


لیست تسمه های دور متغیر استاندارد 37x10


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام دسته نوع سری طول میانی
37x10-600-650 دور متغیر استاندارد 37x10 600
37x10-650-700 دور متغیر استاندارد 37x10 650
37x10-675-725 دور متغیر استاندارد 37x10 675
37x10-750-800 دور متغیر استاندارد 37x10 750
37x10-800-850 دور متغیر استاندارد 37x10 800
37x10-850-900 دور متغیر استاندارد 37x10 850
37x10-900-950 دور متغیر استاندارد 37x10 900
37x10-950-1000 دور متغیر استاندارد 37x10 950
37x10-1000-1050 دور متغیر استاندارد 37x10 1000
37x10-1060-1110 دور متغیر استاندارد 37x10 1060
37x10-1120-1170 دور متغیر استاندارد 37x10 1120
37x10-1180-1230 دور متغیر استاندارد 37x10 1180
37x10-1250-1300 دور متغیر استاندارد 37x10 1250
37x10-1320-1370 دور متغیر استاندارد 37x10 1320
37x10-1400-1450 دور متغیر استاندارد 37x10 1400
37x10-1500-1550 دور متغیر استاندارد 37x10 1500
37x10-1600-1650 دور متغیر استاندارد 37x10 1600
37x10-1700-1750 دور متغیر استاندارد 37x10 1700
37x10-1800-1850 دور متغیر استاندارد 37x10 1800
37x10-1900-1950 دور متغیر استاندارد 37x10 1900
37x10-2000-2050 دور متغیر استاندارد 37x10 2000
37x10-2240-2290 دور متغیر استاندارد 37x10 2240

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.