گریس


گریس یک ماده روان کننده است که از روغن و یک غلیظ کننده تشکیل شده است. گریس برای محافظت از قطعات مکانیکی در برابر اصطکاک، سایش و خوردگی استفاده می شود.

فیلترهای فعال