سنباده لرزان


سنباده لرزان بادی نوعی ابزار بادی است که برای سنباده زدن سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت چرخش صفحه سنباده استفاده می کند.

فیلترهای فعال