رنده دستی


رنده دستی یک ابزار سایشی است که برای شکل دادن، برش و صیقل دادن سطوح استفاده می شود. رنده دستی دارای یک تیغه فلزی است که با دندانه های ریز یا درشت پوشیده شده است. این دندانه ها مواد را به صورت ریز یا درشت خرد می کنند و سطح را شکل می دهند، برش می دهند و صیقل می دهند.

فیلترهای فعال