پلیسه گیر


پلیسه گیر یک ابزار برشی است که برای از بین بردن پلیسه ها از لبه های برشی فلز استفاده می شود. پلیسه ها برآمدگی های ریز و ناهموار هستند که می توانند در طول فرآیند برش ایجاد شوند. پلیسه ها می توانند خطرناک باشند، زیرا می توانند باعث بریدگی شوند و همچنین می توانند عملکرد یک قطعه فلزی را کاهش دهند.

فیلترهای فعال