متر


متر یک ابزار اندازه گیری است که برای اندازه گیری طول استفاده می شود. مترها معمولاً از فلز یا پلاستیک ساخته می شوند و دارای مقیاسی هستند که از یک طرف به طرف دیگر کشیده شده است. مقیاس متر با واحد اندازه گیری که متر برای اندازه گیری آن طراحی شده است مشخص می شود.چند نوع متر وجود دارد 
از جمله متر خطی،متر نواری و متر دیجیتال

فیلترهای فعال