باد پاش


بادپاش نوعی ابزار بادی است که برای پاشش هوا یا مواد دیگر بر روی سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت پیستون و پاشش هوا یا مواد دیگر استفاده می کند.

فیلترهای فعال