انبر خار باز کن - خار جمع کن


خار جمع کن و خار باز کن نوعی از انبر هستند که برای جایگذاری خارهای فنری در وسایل مختلف یا خارج کردن این خارها استفاده میشود. برای جمع کردن خارهای فنری، خار جمع کن و برای باز کردن آن‌ها، خار باز کن استفاده می‌شود.

فیلترهای فعال