سوهان فلز


سوهان فلز یک ابزار سایشی است که برای صیقل دادن، شکل دادن و اصلاح فلز استفاده می شود. سوهان ها دارای یک تیغه فلزی هستند که با دندانه های ریز پوشیده شده است. این دندانه ها فلز را به صورت ریز خرد می کنند و سطحی صاف و صیقلی ایجاد می کنند.

فیلترهای فعال