پولیفت و بالابر زنجیری


پولیفت و بالابر زنجیری ابزاری برای بلند کردن و جابجایی بارهای سنگین است. این ابزار از یک زنجیر، یک قرقره و یک مکانیسم برای افزایش نیروی انسانی استفاده می کند.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.