میخکوب بادی


میخکوب بادی نوعی ابزار بادی است که برای کوبیدن میخ در مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت ضربه میخکوب استفاده می کند.

فیلترهای فعال