پیستوله رنگ بادی


پیستوله رنگ بادی یک ابزار بادی و پنوماتیک است که برای پاشیدن رنگ استفاده می شود. پیستوله های رنگ بادی دارای یک مخزن رنگ هستند که رنگ را به یک نازل فشار می دهد. نازل رنگ را به صورت یکنواخت و دقیق روی سطح پاشش می کند.

زیرشاخه ها


  • پیستوله رنگ کاسه رو

    پیستوله رنگ کاسه رو نوعی ابزار بادی است که برای پاشش رنگ بر روی سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت پیستون و پاشش رنگ استفاده می کند.

  • پیستوله رنگ کاسه زیر

    پیستوله رنگ کاسه زیر نوعی ابزار بادی است که برای پاشش رنگ بر روی سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت پیستون و پاشش رنگ استفاده می کند.

  • پیستوله رنگ بدون کاسه

    پیستوله رنگ بدون کاسه نوعی ابزار بادی است که برای پاشش رنگ بر روی سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت پیستون و پاشش رنگ استفاده می کند.

فیلترهای فعال