تیلر


تیلر نوعی ابزار کشاورزی است که برای شخم زدن، دیسک زدن، نهالکاری و سایر کارهای باغبانی استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی یا دیزلی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

فیلترهای فعال