شمشاد زن بنزینی


شمشادزن بنزینی نوعی ابزار باغبانی است که برای هرس و کوتاه کردن درختچه ها و شمشادها استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

فیلترهای فعال