شمشاد زن برقی و شارژی


شمشاد زن یک ابزار باغبانی برقی یا شارژی است که برای هرس و کوتاه کردن درختچه ها و بوته ها استفاده می شود. شمشادزن ها دارای تیغه های چرخانی هستند که با سرعت زیاد می چرخند تا شاخه ها و برگ ها را برش دهند.

فیلترهای فعال