لحیم و جوش


ابزار لحیم و جوش ابزارهایی هستند که برای اتصال دو قطعه فلز به یکدیگر استفاده می شوند. این ابزارها با استفاده از گرما، فلزات را ذوب می کنند و سپس آنها را به یکدیگر متصل می کنند.

زیرشاخه ها


  • هویه گازی

    هویه گازی نوعی ابزار گرمایشی است که برای ذوب کردن، لحیم کاری و برش فلزات استفاده می شود. این دستگاه از یک مشعل گازی برای تأمین حرارت استفاده می کند.

فیلترهای فعال