قاپک


قاپک ابزاری است که برای حمل بار و جابجایی اجسام سنگین در کارگاه ها و صنایع استفاده می شود. این ابزار دارای دو شاخک است که بار را در بین خود نگه می دارد.

فیلترهای فعال