سیبک دراور


سیبک دراور ابزاری است که برای جدا کردن و نصب سیبک ها استفاده می شود. سیبک ها قطعاتی هستند که اتصال بین چرخ ها و سیستم تعلیق خودرو را فراهم می کنند.

فیلترهای فعال