اسپری


اسپری ابزاری است که برای اعمال مواد به صورت مایع یا گاز به سطح استفاده می شود. اسپری ها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله:اسپری های روغن کاری،اسپری های ضدخوردگی،اسپری های تمیزکننده،اسپری های چسب و غیره

فیلترهای فعال