ماژیک


ماژیک ابزاری که برای اندازه گیری هم استفاده میشود و برای ایجاد خطوط یا اشکال روی سطوح استفاده می شود. ماژیک ها معمولاً از جوهر یا رنگ ساخته می شوند و دارای یک نوک تیز یا پهن هستند.

فیلترهای فعال