کولیس


کولیس یک ابزار اندازه گیری دقیق است که برای اندازه گیری طول، قطر و عمق استفاده می شود. کولیس ها معمولاً از فلز ساخته می شوند و دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک هستند. فک متحرک توسط یک پیچ تنظیم می شود تا اندازه جسم را تعیین کند.انواع کولیس عبارتند از:کولیس بیرونی،کولیس داخلی و کولیس عمق سنج

فیلترهای فعال