جعبه ابزار


جعبه ابزار وسیله ای برای نگهداری و سازماندهی ابزار است. جعبه ابزارها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله جعبه ابزار دستی، جعبه ابزار چرخ دار، و جعبه ابزار قفسه ای.

فیلترهای فعال