چاقو تیز کن


چاقو تیزکن یک ابزار سایشی است که برای تیز کردن چاقوها و سایر ابزارهای تیز استفاده می شود. چاقو تیزکن ها دارای یک یا چند سنگ ساینده هستند که فلز را از لبه برشی ابزار جدا می کنند و آن را تیز می کنند.

فیلترهای فعال