پنس


پنس یکی از ابزار های دستی است که برای نگهداشتن سیم و قطعات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلترهای فعال