روغن دان


روغن دان ابزاری است که برای نگهداری و توزیع روغن استفاده می شود. روغن دان ها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله:روغن دان دستی،روغن دان پدالی،روغن دان برقی

فیلترهای فعال