سوهان دنده ای


سوهان دنده ای یک ابزار سایشی است که برای ایجاد شیار و دندانه در فلز استفاده می شود. سوهان دنده ای دارای یک تیغه فلزی است که با دندانه های بلند و با فاصله منظم پوشیده شده است. این دندانه ها فلز را به صورت عمودی خرد می کنند و شیار یا دندانه ایجاد می کنند.

فیلترهای فعال