انبر کلاغی


انبر کلاغی یک نوع انبر است که از دو زبانه تشکیل شده است. انبر کلاغی به زبانه های کشویی و قابل تنظیم مجهز است که یک زبانه آن به شکل منحنی و زبانه دیگر آن صاف است. این نوع انبر در جاهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلترهای فعال