انبر آرماتور بندی


انبر آرماتور بندی یا گاز انبر برای بست‌های فلزی در کارهای ساختمانی استفاده می‌شود. این انبر برای خم کردن یا بریدن سیم و مفتول در کارگاه‌های ساختمانی استفاده می‌شود.

فیلترهای فعال